วัตถุประสงค์​

1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย ฉบับมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ในการนําองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิชาการจากองค์กร อื่นพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม

3.​ ​เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปีที่ 10 ฉบับที 2 (2561): Warasan Pruetikamsat Puea Kan Phathana (Number 10 Vollume 2 August 2018)

เผยแพร่แล้ว: 2018-08-31

ดูเล่มทุกฉบับ