วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวารสารกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ 3 ครั้ง ต่อปี (ทุกๆ กลางเดือนมกราคม  พฤษภาคม และกันยายน)   

วัตถุประสงค์                         

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความก้าวหน้า

ทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ

 

ขอบเขตงาน                           

เป็นวารสารราย 4 เดือน ที่ครอบคลุม สาขาวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ การศึกษา 

 ธุรกิจและเทคโนโลยี

 

กำหนดการที่ตีพิมพ์              

ตีพิมพ์และเผยแพร่ทุกๆ กลางเดือนมกราคม  พฤษภาคม และกันยายน  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

เป็นทัศนะ ลิขสิทธิ์เฉพาะ และความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน

 

หน่วยงาน                              

สำนักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(5 ธันวาคม 2550)  319  ถนนไทยพันทา  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000

 

e-mail : sskru.journal@gmail.com

ISSN : 1906-0327

Vol 33 No 4 (2018): ตุลาคม - ธันวาคม 2561

View All Issues