วารสารอาหารและยามีวัตถุประสงค์ในการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีทางวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสื่อกลางในการเสนอข่าวสาร บทความ ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด ของนักวิชาการที่สนใจทั่วไปทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้บริโภค  โดยตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม  – สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

  • นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

           วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกหน่วยงาน

  • กระบวนการประเมินบทความ

           บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน

  • ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย

  • กำหนดออกวารสาร  ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

          ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม  – สิงหาคม

          ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

         ISSN : 0859-1180

 

 

Vol 37 No 2: December 2014

View All Issues