“วารสารการวิจัยกาสะลองคำ” จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ :
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
Print ISSN 1906-3016

Vol 11 No 1 (2560): Januay-June

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2560

Published: 2018-05-11

View All Issues

INDEX