วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นวารสารการแพทย์ของโรงพยาบาลอุดรธานี  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและค้นคว้าวิชาแพทย์ บทความฟื้นวิชา การบรรยายพิเศษ รายงานผู้ป่วย โรคที่น่าสนใจ เป็นต้น

ยินดีรับพิจารณาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

กำหนดออก  ราย ๔ เดือน (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม) แจกจ่ายแก่ รพศ., รพท., รพช. และคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ

Indexed in TCI