“วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Library Journal)” 
ผลิตโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีต่อกันระหว่างสำนักหอสมุดกับผู้รับบริการ

Vol 55 No 1 (2019): JAN - FEB

Test

Published: 2019-02-14

Aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui

สุรินทรา หล้าสกูล, จิตราภรณ์ ชัยมณี

10

View All Issues