ลำปางเวชสาร เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลลำปาง  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวน  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศ  ได้แก่  รายงานการวิจัย  รายงานผู้ป่วย  และบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจ  เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประโยชน์  จากองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Vol 40 No 2 (2019): July-December 2019

Published: 2019-02-15

View All Issues