วารสารเกษตรนเรศวร รับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฏะ โรคพืช วัชพืช ฯลฯ)  สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

Vol 17: Jul - Dec 2018

Published: 2018-12-27

View All Issues