วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับพิจารณาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ(Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) ทั้งนี้บทความหรือรายงานการวิจัยที่ส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างทีส่งตีพิมพ์ในวารสารอื่นยกเว้นเป็นผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ไม่มี Proceedings เป็นวารสารที่มีคณะกรรมการพิชญพิจารณ์ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ เป็นผู้พิจารณาคุณภาพของบทความทุกเรื่องก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อยบทความละ 2 คน ข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนมิใช่ของกองบรรณาธิการ

 

Vol 2 No 1 (2562): January-April

View All Issues