วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ. ภูเก็ต เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ นิพนธ์ปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อาหาร การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วารสารนี้จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม)

Print ISSN : 2586-890X

ปีที่ 29 ฉบับที 2 (2018): July - December

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-31

ดูเล่มทุกฉบับ

Additional Content