วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการโดยนําเสนอในรูปแบบ
   1. บทความวิชาการ
   2. บทความหรือผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้ว
   3. ผู้นําเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

test

2018-07-18

.......................................

Vol 18 No 3 (2018): September-December, 2018

View All Issues

Indexed in