วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแผ่ผลการวิจัยทางพระพุทธศาสนาปรัชญา สังคมศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษา
2.เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสาน
3.เพื่อนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ มมร.วิทยาเขตอีสาน      
กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 เล่ม มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม

Vol 14 No 4 (2018): Volume 14 No.4, October – December 2018

Published: 2018-11-14

View All Issues

วารสารวิชาการแสงอีสาน ( Academic Journal of Mahamakut Buddhist University,Isan Campus)

ISSN:1685-5329 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 เล่ม มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม