เพื่อให้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวารสารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทางกองบรรณาธิการจึงมีข้อกำหนดของวารสารดังต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (review article) ของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์
  1. วารสารนี้ครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    • สาขาวิชาเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์
  2. กำหนดการออกวารสารวารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

Vol 18 No 4 (2018)

KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES) Vol 18, No 4 (2018)

Published: 2018-12-24

View All Issues