เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol 13 No 1 (2019): Rajabhat Maha Sarakham Universtity Journal Vol.13 No.1 (่January-April) 2019

Rajabhat Maha Sarakham Universtity Journal

Published: 2018-07-11

View All Issues