เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต
รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและปรัชญา ศิลปกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Vol 24 No 3 (2013)

Journal of Education September 2013 - December 2013

Published: 2014-06-17

View All Issues

วารสารมนุษย์กับสังคมฉบับนี้ นำเสนอบทความที่เกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมทั้ง
ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน กระบวนการสร้างและร่วมอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ การศึกษา
ทางประวัติศาสตร์และการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่ส่งผลให้ชุมชน เมือง กลายเป็นแหล่งท่อง
เที่ยว การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เส้นทางการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้ามชาติ บทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทยและบทวิจารณ์หนังสือ
การศึกษาวรรณกรรม “ภูมิศิลป์กับจินตภาพธรรมชาติในกวีนิพนธ์สีเขียวของพิน
สาเสาร์” เรื่องกวีปาโลกาศิลป์: หนึ่งพรรษาบนภูผาศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ทราบว่าศิลปินได้นำเสนอ
ธรรมชาติในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่ง ความเข้าใจธรรมชาตินำไปสู่ความเข้าใจ
สัจธรรมและปรัชญาชีวิต เป็นกวีนิพนธ์สีเขียวที่นำเสนอโลกทัศน์ต่อธรรมชาติด้วยกลวิธีที่
แตกต่างหลากหลาย ส่วนบทความเรื่อง “วาทกรรมเรื่องเล่าสงครามกู้ชาติลาว” ซึ่งตีความ
ด้วยตัวบทวรรณกรรม แสดงให้เห็นการต่อสู้และต่อรองเพื่อช่วงชิงความหมายของกลุ่มชน
ชาวลาวผ่านเรื่องเล่าสงครามกู้ชาติในรูปแบบที่หลากหลาย แสดงออกถึงความกล้าหาญและ
เกียรติคุณการยกย่อง จัดเป็นวาทกรรมชุดหนึ่งที่ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองของ
รัฐชาติใหม่ผ่านการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมอย่างน่าสนใจ