วารสารรับตีพิมพ์บทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ทั้งการวิเคราะห์มโนทัศน์ในพระพุทธศาสนา การประยุกต์พระพุทธศาสนากับกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม  ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี 

email: cubs@chula.ac.th

Editor: Pratoom A.

Vol 25 No 1 (2018): January - April

คำอธิบายว่าเรื่องนี้มี Theme อะไร  ถ้ามี (ไม่มีก็ข้ามไป)

Published: 2018-06-22

ฺีBuddhist Arts

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, ดร

1-15

View All Issues

วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI