เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ด้านครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ
รัฐประสาสนศาสตร์ และสหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ
และบทความวิจัยโดยผู้นำเสนอเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

Vol 45 No 4 (2018)

View All Issues