เสนอวิทยาการก้าวหน้าทางพยาบาลศาสตร์  ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารทางพยาบาลศาสตร์  รวมถึงส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีกำหนดออกรูปเล่มทุก 4 เดือน รวมปีละ 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน เล่มที่ 2 เดือนพฤกษาคม-สิงหาคม และ เล่มที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

Email = jnscu@chula.ac.th

Phone = 02-218-1129

Vol 30 No 2 (2018): May - August

View All Issues