Journals

 • BIONIC

 • Chiang Mai University Library Journal

  “วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Library Journal)” 
  ผลิตโดยมีวัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  2. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
  3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีต่อกันระหว่างสำนักหอสมุดกับผู้รับบริการ

 • Mangrai Saan

  Journal of Humanities and Social Sciences

 • Chiang Mai Dental Journal

  The Chiang Mai Dental Journal (ISSN 0857 - 6920) is the journal commissioned by the Faculty of Dentistry, Chiang Mai University. The scope and objectives of the journal are to be a source of basic science or applied research, literature reviews, case reports and other articles relating to the field of dentistry. The articles are intended to be useful for clinical and community dental practice and a source of basic knowledge for advanced research.  All manuscripts will be peer-reviewed. The Journal is scheduled to be published three times a year, January-April, May-August and September-December.


   


  Articles published in the Chiang Mai Dental Journal are protected under copyright by the Journal. No part of this publication may be modified or transmitted in any form or by any means without the written permission of the copyright owner.

 • Lampang Medical Journal

  ลำปางเวชสาร เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลลำปาง  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวน  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศ  ได้แก่  รายงานการวิจัย  รายงานผู้ป่วย  และบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจ  เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประโยชน์  จากองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • The Journal of Law, Public Administration and Social Secience. School of Law Chiang Rai Rajabhat University

       สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ


  ISSN (Print) : 2539-7222


  วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ
       ฉบับที่  1   เดือน มกราคม - มิถุนายน
       ฉบับที่  2   เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

 • วารสารเกษตรนเรศวร

  วารสารเกษตรนเรศวร รับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฏะ โรคพืช วัชพืช ฯลฯ)  สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 • Siam Communication Review

  วารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมี
  นโยบายที่จะให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
  สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาการโฆษณา  สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อดิจิทัล สาขาวิทยุ-
  โทรทัศน์-ภาพยนตร์ และสาขาการสื่อสารการแสดง รวมทั้งสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์
  และยังใช้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการตลอดจนวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาปริญญา
  โท และปริญญาเอกที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์
  โดยเรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ตีพิมพ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละ
  สาขาวิชา บทความ ข้อคิดเห็นและทัศนคติที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ได้อยู่ใน
  ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อความใด ๆ จากวารสารไปเผยแพร่ต้อง
  ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและบรรณาธิการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์

 • วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนวิทยาการทางด้านการบริหารสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ในแนว สหศาสตร์ ด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการแรงงาน การพัฒนาชุมชน การศึกษา สังคมสงเคราะห์คลินิก และการบริหารงานยุติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์และด้านที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนักศึกษาเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านนี้มากขึ้น


  ISSN 0857-3166


  กำหนดการออกวารสาร    ออกปีละ 2 ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 • Thai Journal of Pharmacy Practice

  วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ISSN: 1906-5574 (print)

 • วารสารวิจัยและพัฒนา  The campus of Sakon Nakhon province. The agricultural fair, the project has revealed a raft. Rich knowledge on visitors to agricultural fields. Public university to be known to outsiders as well. The conducting region. For every year, which this year was held during the day 28 November to date 2 December 2560 treated as a great opportunity to take the opportunity of organizing. Agriculture fair, which is well known as a project of the University, come on for the benefit of the research field. By the results, not only agricultural university only on the spot the importance and has thought to have management efficiency. National and international academic community. In agriculture fair Chong East 2560 in annual topic. "Innovation and technology for quality of life and sustainable society" (Innovation and technology for quality of life and sustainable. Society).


  The conference on the national and international levels. This time is divided into 5 group meeting;


  1. The agriculture and food. "1th Agriculture and Food Innovation for Sustainable Society Conference (AFISS)."


  2. Study groups. "Education."


  3. The technology and innovation. "Innovation and Technology."


  4. Health Sciences. "Health Sciences."


  5. A group of business and social science. "Business Administration and Social Sciences."

   


   


 • วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           The Journal of Political Science Review is an academic publication of the Faculty of Political Science, Thammasat University. It focuses on the academic discussion addressing both theoretical and practical dimension in order to circulate the insights and findings to the wider public, practitioners and academics alike. Hence, the journal aims to make the academic content more accessible and better serves the need of the society while maintaining the academic strength. The Journal of Political Science Review is a peer-reviewed, twice yearly publication: January-June and July-December publication (Print ISSN: 2465-4043).


   

 • Chinese Journal of Social Science and Management

  Chinese Journal of Social Science and Management


            Chinese Journal of Social Science and Management has been published on a continuous basis since B.E. 2560 (A.D. 2017). It has been certified by the Thai Journal Citation Index Centre (TCI) as being in the Second Group of Journals in Humanities and Social Sciences.


            To publish and disseminate academic articles in humanities and social sciences including those in the fields of business administration, management science, liberal arts, education, communication arts, and other related fields for academics, researchers, instructors, students and the general public.

 • International Scientific Journal of Engineering and Technology


  International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET) publication of the Panyapiwat Institute of Management. has been published on a continuous basis since 2017. It has been certified by Thai Journal Citation Index Centre (TCI) as being in the First Group of Journal in Science and Technology.
  Purpose to publish and disseminate academic articles in humanities and Social sciences including those in the fields of Engineering , Technology, Innovation, Information Technology, Management Information System, Logistics and Transportation, Agricultural Science, Animal Science and Aquaculture, Food Science, and other areas in Sciences and Technology. Fields for academics, researchers, instructors, students and the general.


  Frequency of Publication:
  Twice a year
  • The first issue January-June.
  • The Second issue July-December
  Online : 2586-8527

 • SAU Journal of Social Sciences & Humanities

  วารสาร   SAU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES   ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  บทความที่พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่าง การพิจารณาของวารสารอื่น ๆ เรื่องที่จะตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน  กองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสม และ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการพิจารณาเผยแพร่

 • SAU Journal of Science & Technology

  Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)


  วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 • วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับพิจารณาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ(Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) ทั้งนี้บทความหรือรายงานการวิจัยที่ส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างทีส่งตีพิมพ์ในวารสารอื่นยกเว้นเป็นผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ไม่มี Proceedings เป็นวารสารที่มีคณะกรรมการพิชญพิจารณ์ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ เป็นผู้พิจารณาคุณภาพของบทความทุกเรื่องก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อยบทความละ 2 คน ข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนมิใช่ของกองบรรณาธิการ


   

 • วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา

  วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา จัดทำโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์,อาทิ สาขากฎหมาย สาขาการศึกษา สาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาการพัฒนาเมือง การพัฒนาองค์กร การพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาขาการสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสหสาขาวิชาที่บูรณาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์เข้ากับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์


   


  ISSN: 2651-1142

 • Chulalongkorn Law Journal

  Chulalongkorn Law Journal is an academic journal of Faculty of Law, Chulalongkorn University which publishes scholarly works within the scope of or relating to law. The aim is to disseminate academic articles and research articles that fall within the scope of the journal whose contents are, in the view of the editorial board, interesting, timely, creative, as well as containing recommendations which are useful for legal academia and the general public.

 • Journal of Chaiyaphum Review

  วารสารชัยภูมิปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และปกิณกะ แก่ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่ครอบคลุมเนื้อหาในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา กฎหมาย การปกครอง ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ทั้งพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร์ และพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่

 • CMU Journal of Education

   ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 • Journal of Human Rights and Peace Studies

  Journal of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University is an international journal aiming to promote and distribute knowledge in the areas of human rights, conflicts and peace studies.


  Objectives: With the world witnessing continuing conflicts, violence, and growing constraints for millions of people to enjoy their right to life with dignity, promoting peace and human rights has become an urgent agenda of our time.  For many scholars and practitioners working in the fields of human rights and/or peace, the common goal of the two disciplines to bring about justice seems obvious.  For some others however, the link between peace and human rights may neither be easily articulated nor their relationship seen as a straightforward one. 


  We invite scholars, activists, practitioners and students from human rights and peace studies and other relevant fields including but not limited to anthropology, sociology, political science, legal studies, education and cultural studies to contribute to the Journal of Human Rights and Peace Studies, which will be published bi-annually by the Institute for Human Rights and Peace Studies, Mahidol University.  Empirical and theoretical research articles discussing the common goals and competing agenda of peace and human rights from different angles and contexts are welcomed. 

 • Ueang Phueng Journal

  เผยแพร่งานผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • FaNuea Journal

  Fa Nuea Journal


   


  Fa Nuea Journal is the scholarly journal and it was created in the year 2009 by Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University. The objective of the Fa Nuea Journal is to publish valuable research and academic works in the field of humanities and social sciences. Since the Fa Nuea Journal has begun, it gets attention of various researchers and scholars widely both in Thailand and abroad.


  Fa Nuea Journal offers a variety of knowledge in terms of contents and research areas including research methodologies and valuable findings from various disciplines to interested scholars including linguistics, language, archaeology, history, culture, philosophy, folklore, and Thai language and literature. Fa Nuea Journal intends to be one of the journals aiming to provide the academic knowledge from the northern regions of Thailand. With this aim, this journal was entitled “Fa Nuea Journal”. However, the editors have expanded the scopes to collect academic and research papers from different regions of Thailand and to network the academic cooperation with international countries in ASEAN countries, China and Korea in order to be the source of knowledge and to disseminate various perspectives of knowledge to suit different groups of researchers and scholars.


  Moreover, the peer-reviewers of the Fa Nuea Journal are qualified experts from the leading universities in Thailand and abroad. It is also supported and managed by the editors from Chiang Rai Rajabhat University and others. In addition, the Fa Nuea Journal has been in operation for six years in printed form. Nowadays, it is changing to publish academic and research works in e-journal in order to save resources, to become modernized and to bring the Fa Nuea Journal into the Thai-Journal Citation Index Center (TCI) which is the most credible in Thailand. Therefore, the accepted research and academic papers will be published in e-journal in a year.

 • CRMA Journal of Humanities and Social Sciences

  CRMA Journal of Humanities and Social Sciences is an annual (published in August) and double-blind peer-reviewed journal which aims to publish research, practitioner, and review articles. The core area of publishing is under Social Sciences in National Development and Interdisciplinary Development for Security; however, all approaches of Humanities and Social Sciences are also welcomed.

 • Farm Engineering and Automation Technology Journal

  Farm Engineering and Automation Technology Journal is an open access and peer-reviewed journal published twice a year by Farm Engineering and Automation Technology Research Group, Khon Kaen University (January - June and July -December). We welcome submission from all fields of Farm Engineering and Automation Technology. The journal accepts Thai/English manuscripts of original research and review articles, which have never been published elsewhere. Every published manuscripts are reviewed by at least 3 experts in the relevant field. Our purpose in to promote and disseminate knowledge, academic work and research in Farm Engineering and Automation Technology.

 • Journal of Applied Statistics and Information Technology

  The Journal of Applied Statistics and Information Technology is made in order to gather and select good-quality academic works regarding applied statistics and information technology to be published in the form of research articles and online academic articles, which will be beneficial to education and research in relevant science. The schedule for journal publication is 2 issues per year, i.e. the 1st issue for January – June and the 2nd issue for July – December.

 • Microscopy and Microanalysis Research - The Journal of Microscopy Society of Thailand

  Microscopy and Microanalysis Research - the Journal of the Microscopy Society of Thailand (Microsc. Microanal. Res.) is former the Journal of the Microscopy Society of ThailandThe journal is published two volumes a year contains papers that report original research from the entire interdisciplinary range of microscopy and microanalysis: new microscopy methods and instrumentation and their applications to biological or materials microstructures for determination of structure or chemistry.

 • NECTEC

  สอาสแมอสผปวอามสแผปาอมทใฝปผแ

 • วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  About the Journal


  -      Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)


  วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน


   


  -      Peer Review Process (กระบวนการ Review)


  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน


   


  -      Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)


  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


   


  -      Publication Frequency (กำหนดออก)


  วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี


     • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม


   


   

 • Burapha Journal of Business Management

      ด้วยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านบริหารธุรกิจของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิต นักศึกษา
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิต นักศึกษา

 • Academic Journal of MBU; Lanna Campus

  The academic journal publishes research on topics in humanity, social science, religion and philosophy, which are valuable knowledge for social and country development based on Buddhist principles and in line with the university’s motto, “Encouragement of Education, Learning and Research for Gaining Knowledge and Characters Commitment of Graduate School"

 • Royal Thai Air Force Medical Gazttes

  1.  Contribute academic article related to general medicine and scholar medicine related.


  2.  To be mediated of research report available to the public freely.


  3.  To exchange idea and knewledge related to science and health related.


   

 • Journal of Humanities and Social Sciences Ubon Ratchathani Rajabhat University

  Journal of Humanities and Social Sciences Ubon Ratchathani Rajabhat University is published for disseminating academic knowledge and research works related to humanity and social science field.  


  The journal publishes 2 issues each year (Issue 1: January-June) and (Issue 2: July-December). Manuscripts that are interesting, provide up-to-date insight, review of the previous works and share valuable academic knowledge are accepted. Manuscripts from all authors are welcomed.

 • NIDA Case Research Journal

      The NIDA Development Journal (NDJ) publishes manuscripts that describe or synthesize research of direct relevance to development administration. Its main objective is to publish high quality, peer-reviewed papers using at least two referees that have not previously been published and that reflect the latest research in the area of policy, administration and development. The editors welcome a wide range of academic papers, including research articles, review articles, and book reviews.

 • Disease Control Journal

  Disease Control Journal accept articles on surveillance, prevention and control of diseases and health hazards.
  We perform knowledge exchanging among those who are interested in or performing the task of controlling the disease.
  The target group is medical and public health workers, university professors and researchers in general.

  Published 4 issues per year
  (1) January - March
  (2) April - June
  (3) July - September
  (4) October - December

  Print ISSN: 1685-6481 Online ISSN: -
 • Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University

  Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University is a source of academic dissemination in the fields of social sciences, public administration, criminology, environmental social sciences and medical record for students, researchers, lecturers and scholars from both inside and outside university. Besides, it is functioned as a media of academic and researching ideas and opinions exchange and academic services in form of academic journal

 • PKRU_ACADEMIC

  Academic article  Print ISSN : 1905-162X

 • NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences

  NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences prepared to publish research results are valuable to those who are interested and mediate the progress report. And the exchange of ideas knowledge related to the Humanities and Social Sciences. It is scheduled to be released each year in December.


  Print ISSN : 2408-1671

 • วารสารสาธารณสุข (Thai Journal of Public Health)

  The Thai Journal of Public Health (TJPH) aims to publish original articles and contributions relevant to public health and medical sciences. The scope of the journal is broad, covering health policy and management, health care and services, health promotion/health education/behavioral health, environmental and occupational health, dental public health, public health pharmacy, nursing and related, toxicology, and other relevant health issues of public health and medical sciences.

 • Nursing, Health, and Education Journal

  Nursing, Health, and Education Journal(NHEJ) Print ISSN: 2630-0214, Online ISSN: 2630-0214


  To promote and disseminate Research Article and Review Article in Nursing, Health and Education.

 • Social Sciences Chiang Mai University Journal

  Journal of Social Science Is an academic journal of the Faculty of Social Sciences. Chiang Mai University It has been operating since 1970. By collaborating with Faculty of Social Sciences Chiang Mai University And there are teachers from various departments. Both within and outside the university serve as editorial staff. The main objectives are:


  1. To provide a platform for the dissemination of high quality social sciences and humanities to society.


  2. To support academic and academic students in the social sciences and humanities. Develop quality academic potential. And it is beneficial to the academic and society as a whole.


  3. To be a forum for exchange. Consistent academic debate And respond to contemporary problems of society.


  In the policy. Social science Two editions are to be published each year: January 1 - June 1 and July 2 - December 2. It is available nationwide. And online membership system It also offers online and documentary offers.

 • Journal of Islamic Studies

  Journal of Islamic Studies is a biannual journal (2 issues per year).


  ▪1st Issue from January to June ▪ 2nd Issue from July to December


     The journal is published by College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani campus, to promote and encourage the exchange of knowledge in the field of Islamic Studies, Muslim Studies and the Middle East Studies among national scholars and worldwide.

 • Princess of Naradhiwas University Journal

  Princess of Naradhiwas University Journal. The purpose is to disseminate research results. Academic articles Faculty of Narathiwat Rajanagarindra University In the field of medicine. Science and technology, nursing, agriculture and technology, engineering, and vocational education. Published 3 times a year, No. 1 Price - April, May 2 - August, and No. 3 July - December.

 • วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

  Songklanagarind 


  Aims  1. To publish the research, academic, and nursing innovation and health science

  2. To share the holistic nursing care knowledge, which is integrated with Eastern Wisdom

 • journal of Education Thaksin University


  1. To distribute education research and articles include issues analysis both in Thailand and abroad.To introduce and recommend new educational text books. ISSN : 1513-9514

 • PKRU SciTech Journal

  PKRU SciTech Journal is an academic journal that aims to publish academic works with format of original article, review article and book review in the field of science and technology including food, medicine & health, natural sciences, agriculture and applied sciences. This journal is annually published 2 editions (January-June and July - December).


  Print ISSN : 2586-890X

 • Prince of Songkla University, Patttani Campus

  Journal of Education aims to promote and encourage the exchange 

 • biotec

  Test Journal Thaijo2 for Open journal System (OJS3) Print ISSN:153-5217 Online ISSN:1365-2575

 • Khon Kaen University International Journal of Humanities and Social Sciences

  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences is an open-access and peer-reviewed journal which is published every 4 months: January - April, May - August and September - December by Research and Technology Transfer Affairs Division in order to distribute new knowledge in the field of Humanties and Social Sciences.


  We welcome Thai and English manuscripts of research articles, review articles and book reviews covering the following areas: Law, Religions and Philosophy, Political Sciences, Public Administration, Education, Geography, History, Language and Litrerature, Business Administration and Sociology. 

 • Thammasat Economic Journal

  The Thammasat Economic Journal (TEJ) is a journal devoted to the publication of quality theoretical and empirical papers on all aspects of economics.  Issues analyzed are not specific to Thailand but instead highlight rigorous and diverse economic issues of the contemporary world with a special emphasis on the economic problems related to Southeast Asia and the broader Asia-Pacific region.  The journal has a long history of publication of a broad range of economic issues impinging on Thailand and Southeast Asia.  The TEJ's Advisory board consists of prominent scholars with different areas of specializations in Asian countries from across the world.  The Journal is issued regularly in April, August and December. 


  Print ISSN: 1685-3008

 • Ramkhamhaeng University Jounal Humanities and Sicial Sciences

  Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social


  Sciences is a peer reviewed journal of Ramkhamhaeng University. The published articles cover sciences and technology. Two issues are published yearly (January - June; July - December). The journal is also indexed in TCI Group 2.

 • Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation

             วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี เป็นวารสารทางวิชาการที่สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา ด้านสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผลการศึกษา โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)      

 • NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

  NKRAFA Journal of Science and Technology has been publishing articles on science, engineering and technology with target audience of faculty, students and researchers from both inside and outside of the institute. The journal is published at least 1 issue per year (from January to December).

 • Journal of the Psychiatric Association of Thailand

  Journal of the Psychiatric Association of Thailand (JPAT) have begun to publish since 1955 and processed under. the Psychiatric Association of Thailand policy. This journal is a peer-reviewed journal and published quarterly in Thai and English. The scope is in traded to provide a multidisciplinary forum for the exchange of ideas and information among professionals concerned with mental health, psychiatry art related disciplines in the Asian countries

 • PHETCHABUN RAJABHAT JOURNAL

  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการโดยนําเสนอในรูปแบบ
     1. บทความวิชาการ
     2. บทความหรือผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     3. ผู้นําเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 • Christian University of Thailand

  Christian University of Thailand Journal accepts research articles and academic articles in sciences, technology, and social sciences. Manuscripts submitted for consideration must not be submitted to or be considered for publication by any journals. All submitted manuscript will be reviewed by the editorial team. The accepted manuscripts will be reviewed by experts upon the double-blinded peer review.

 • ์NITIPAT NIDA

  Nitipat NIDA Journal” is a scholarly journal, which is aimed at developing and disseminating a body of legal knowledge by promoting Thailand’s academic innovation and development in the legal field for the benefit of society as a whole with a special focus on “law and development”, which is the main orientation of the Faculty of Law, National Institute of Development Administration (NIDA

 • chandrakasamsarn

  -      Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)
  วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน


  -      Peer Review Process (กระบวนการ Review)
  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน


  -      Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)
  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


  -      Publication Frequency (กำหนดออก)
  วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม


  -      Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)
  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • Thai Dental Public Health Journal

  The Journal was established in 1993 as Thailand Journal of Dental Public Health and renamed “Thai Dental Public Health Journal” after reformed in 2017. It is published 2 issues per year in June and December which aims to disseminate oral health publication in epidemiology, behavioural science, methodology, health economics, social science and humanities including project evaluation.

 • Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University

  Journal of the Humanities and Social Sciences Surat Thani Rajabhat University is a journal that meets the standards of national academic journals that publish academic articles, research articles, review articles, book reviews and letters. The editors (Letters to the Editor) are scheduled to issue three issues yearly; January - April, May - August, and September - December. Articles will be published posthumously. Should be prepared properly. According to academic journal standards, and through the consideration of the value of the experts in the field of humanities and social sciences.

 • Trainless

  Test journal Thaijo2 for Open journal System

 • Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences

  Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences aims to contribute the quality research results and academic articles in order to benefit in development of academic knowledge related to education, law, political science, political and administrative science, economics, accounting, business administration, management, tourism, hospitality, aviation, and other related areas to social sciences.

 • Academic Journal of Saeng Isan

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเผยแผ่ผลการวิจัยทางพระพุทธศาสนาปรัชญา สังคมศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษา
  2.เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสาน
  3.เพื่อนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ มมร.วิทยาเขตอีสาน      
  กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 เล่ม มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม

 • Journal of Science PCRU

  เพื่อให้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวารสารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทางกองบรรณาธิการจึงมีข้อกำหนดของวารสารดังต่อไปนี้  1. วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (review article) ของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์  1. วารสารนี้ครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   • สาขาวิชาเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์  2. กำหนดการออกวารสารวารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 • Rajabhat Maha Sarakham University Journal

  เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • Built Environment Inquiry

  BEI is a biannual, peer-reviewed, open access journal, edited by the Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand. It mainly addresses to young researchers, architects, urban planners, designers, and to other specialists in adjacent fields of research focusing on general and special issues related to built environment, architecture, urban planning, and design.

 • Interdisciplinary social sciences and communication journal

  Interdisciplinary social sciences and communication journal publishes research paper/ academic article.


  The following areas are covered in the journal: Social science, Communication arts, Humanities, Law, Management, Marketing, Accounting, Business administration, Political science, Education, Public Administration and Cultural education.


  It attracts researchers, students and Educators.


  The journal is published as a periodical with three issues annually in February, June and October.

 • Khon Kaen University International Journal

  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences is a peer-reviewed journal published every 4 Month by Khon Kaen University. We welcome submission from all fields of Humanities and Social Sciences. The journal accepts Thai or English manuscript of original research articles, review articles and book reviews which have never been published elsewhere. Our purpose is to distribute new knowledge in the field of Humanities and Social Sciences. Research areas covered by the journal include (but not limited to): Law, Religions and Philosophy, Political Sciences, Public Administration, Education, Geography, History, Language and Literature, Business Administration and Sociology.

 • วารสารมนุษย์กับสังคม

  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต
  รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ
  สังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและปรัชญา ศิลปกรรม
  สารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • KKU Veterinary Journal

  KKU Veterinary Journal is the official peer-reviewed journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Thailand. The journal publishes a high quality of research articles, review articles, and case reports in the field of veterinary, animal science and technology, one health and veterinary education. The journal accepts English or Thai language manuscripts. Articles that are published under our journal are double-blind peer reviewed by three experts. The journal publishes two issues a year: issue 1 (January - June), and issue 2 (July - December).


  Journal Abbreviation: KKU Vet J
  Online ISSN: 0858-2297
  Start Year: 1990
  Language: English or Thai
  Publication Fee: Free
  Issues per Year: 2 Issues

 • วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  To distribute research contributions of academic and creative work in the area of Fine and Applied Arts and remain informed of research progress

 • วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่อง และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

 • Journal of Mental Health of Thailand

  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยเป็นของกรมสุขภาพจิต  ออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือน  มกราคม  พฤษภาคม  กันยายน  เพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ และเสนอข่าวทางสุขภาพจิตที่น่าสนใจทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

 • Maritime Technology and Research

  Maritime Technology and Research (MTR), is a peer-reviewed journal covering all areas of Maritime Technology. The MTR provides a forum for discussion of current issues, new idea and developments, as well as breakthroughs in coastal and oceanic arenas. The range of topics extends from coastal zone to deep ocean, including engineering, environment, logistics, as well as other management aspects.

 • Human Resource and Organization Development Journal

  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD Journal)

 • Journal of Thailand Concrete Association

  Thailand Concrete Association Journal (TCA Journal) is an e-journal published biannually on the website of Thailand Concrete Association. The establishment of Thailand Concrete Association Journal (TCA Journal) was initiated by the Academic Committee of the Thailand Concrete Association with the objective to collect valuable papers which are results of researches or high-valued practices in the field of concrete. Papers both in Thai and English languages are accepted for publication in the Journal. An intensive peer review will be conducted on each submitted paper in order to guarantee high quality of the Journal. Thailand Concrete Association intends to have this Journal provide quality academic research and technical publications and be highly respected both in national and international levels. The target of this Journal covers all researches and high-valued practices related to concrete works which include analytical works, design, materials used in concrete construction including reinforcement and repair materials, special concrete, standards, maintenance works, environmental aspects, sustainable development, construction techniques and all other works related to concrete. Thailand Concrete Association hopes that this Journal will be one of the stages for academicians, researchers, practitioners as well as students to expose their high quality outputs and be a source of high-valued technical information as well. All potential authors are invited to submit papers for publication consideration.

 • Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University

  วารสารรับตีพิมพ์บทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ทั้งการวิเคราะห์มโนทัศน์ในพระพุทธศาสนา การประยุกต์พระพุทธศาสนากับกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม  ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี 


  email: cubs@chula.ac.th


  Editor: Pratoom A.

 • ๋Journal of Thai ombudsman

  This Journal aims to gather articles in order to discuss not only the Ombudsman issues but also other related themes including Political Science, Public Administration, Law, Human Rights Protection, Oversight Investigation Agency, Good Governance, New Public Management, Justice System, Ethics/Morals, or other Ombudsman related duties.


  Issues: Bi-annual (Vol.1 January – June and Vol.2 July - December)


  Print ISSN: 1685-3865 Online ISSN: -

 • Journal of Graduate School Chandrakasem Rajabhat University

  เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ด้านครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ
  รัฐประสาสนศาสตร์ และสหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ
  และบทความวิจัยโดยผู้นำเสนอเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 • MTEC

  Aims and Scope


  The Siriraj Medical Journal (SMJ) aims to promote communication among researchers in health sciences. It is published bimonthly and accepts the manuscripts in the forms of the original article, case report and review article. It is academically double-blinded peer-reviewed and designed for all physicians, researchers, and health personnel, regardless of their specialties.


  The SMJ has a focus on publishing academic works that present an inter-disciplinary content of the health sciences. The journal has clear ethical policies and follows the double-blinded peer review process for all the submissions to the journal.


  The SMJ is indexed in the national and international database for journals. While it is indexed in the Tier 1 database of the Thailand Citation Index Center (TCI), on the international front, the SMJ is indexed in the ASEAN Citation Index (ACI), and also included in the Directory of Open Access Journal.  E-mail: sijournal@mahidol.ac.th


  Publication: Official journal of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand.


  Address:SiMR Bldg., 2nd Fl., Room No.207, Siriraj Hospital, Bangkok 10700, Thailand.


  Tel. 02-419-2884


  ISSN: 0125-152X

 • Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering

  The Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME) publishes results of research, applications, ideas and innovations related to mechanical engineering issues. Manuscripts submitted to the journal must be (1) original (2) substantial (3) of significant importance.


  JRAME , a peer-reviewed journal, aims to provide the most complete and reliable source of information on current developments in the field. The emphasis will be on publishing quality manuscripts rapidly and freely available to researchers worldwide.


  All manuscripts submitted to JRAME undergo peer-review process. Normally, three reviewers should be invited to comment on a manuscript, but a minimum of two reviewers is acceptable. Authors may request that certain reviewers not be used, but this decision should be left to Editor's discretion.


  Publication Frequency: Two Issues per year (biannually)
  ISSN: 2229-2152 (Print)
  https://www.jrame.com

 • วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เสนอวิทยาการก้าวหน้าทางพยาบาลศาสตร์  ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารทางพยาบาลศาสตร์  รวมถึงส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีกำหนดออกรูปเล่มทุก 4 เดือน รวมปีละ 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน เล่มที่ 2 เดือนพฤกษาคม-สิงหาคม และ เล่มที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม


   


  ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


   


  Email = jnscu@chula.ac.th


  Phone = 02-218-1129

 • วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร


  เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปบทความวารสาร


  ISSN: 2586-8489

 • ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือรายงานผลการวิจัยทางการศึกษา ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล

 • วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

   วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP RESEARCH JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี
          ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

 • วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา

  Aims and Scope: The Journal of Public Health and Development (J Pub Health Dev) publishes all aspects of public health. It is a double blinded peer-reviewed journal which publishes three issues per year for local and international health personnel.  All manuscripts are subject to review by at least two peer reviewers


   

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวารสารกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ 3 ครั้ง ต่อปี (ทุกๆ กลางเดือนมกราคม  พฤษภาคม และกันยายน)   


  วัตถุประสงค์                         


  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความก้าวหน้า


  ทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ


   


  ขอบเขตงาน                           


  เป็นวารสารราย 4 เดือน ที่ครอบคลุม สาขาวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ การศึกษา 


   ธุรกิจและเทคโนโลยี


   


  กำหนดการที่ตีพิมพ์              


  ตีพิมพ์และเผยแพร่ทุกๆ กลางเดือนมกราคม  พฤษภาคม และกันยายน  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร


  เป็นทัศนะ ลิขสิทธิ์เฉพาะ และความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน


   


  หน่วยงาน                              


  สำนักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 


  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


  (5 ธันวาคม 2550)  319  ถนนไทยพันทา  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000


   


  e-mail : sskru.journal@gmail.com


  ISSN : 1906-0327

 • วารสารอาหารและยา

                      วารสารอาหารและยามีวัตถุประสงค์ในการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีทางวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสื่อกลางในการเสนอข่าวสาร บทความ ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด ของนักวิชาการที่สนใจทั่วไปทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้บริโภค  โดยตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม  – สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  • นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์


             วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกหน่วยงาน  • กระบวนการประเมินบทความ


             บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน  • ภาษาที่รับตีพิมพ์


  ภาษาไทย  • กำหนดออกวารสาร  ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี


            ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน


            ฉบับที่ 2 พฤษภาคม  – สิงหาคม


            ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม


           ISSN : 0859-1180


   


   

 • UTCC IJBE

  One of UTCC’s research activities is to publish international journal, called UTCC International Journal in Business and Economics (ISSN 1906-5582 www.ijbejournal.com). The journal has been published over seven years and it is now under Thailand Citation Index and also EbscoHost. The UTCC International Journal of Business and Economics publishes original and challenging work that has a clear applicability to the business world. As a result the journal concentrates on papers of an academic journal standard but aimed at the practitioner as much as the academic.


   

 • Journal of Health Science and Alternative Medicine

  Journal of Health Science and Alternative Medicine (J Health Sci Altern Med) (ISSN:: xxxx-xxxx) aims to publish health science and alternative medicine research and scitific contents in the field of Allied health sciences, Physical therapy, Traditional and alternative thai medicine, Traditional chinese medicine, Public health, Occupational health and safety, Environmental health, Sport science, Medicine, Nursing and Related health sciences. This Journal accept articles in Thai, English and Chinese LanguageThe journal adheres to stringent review process and manuscripts must get the approval of at least 2 independent reviewers followed by the editor to be considered for the publication. Journal of Health Science and Alternative Medicine  is published 3 times per year, the first issue is January - April, May - August and September - December. 

 • Journal of Agricultural Research and Extension

  Journal of Agricultural Research and Extension is a publication of the Office of Agricultural Research and Extension, Maejo University (ISSN 0125-8850), and is intended to make available the results of technical work in the agricultural and related social sciences. Articles are contributed by MJU faculty members as well as by relevant general public. The paper must be considered by at least 2 peer reviewers. Journal of Agricultural Research and Extension is published three times per year, the first issue is on January, the second and the third issue are on May and September, respectively.

 • Journal of Politics and Governance

           The College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University, as a political science academic unit, recognizes the importance of the publication of academic researches and other scholarly works. Accordingly, the Journal of Politics and Governance (JOPAG), first published in September 2010, aims at publicizing scholarly oeuvres on politics and governance with national and international standards, and thereby strengthening COPAG’s academic reputation.


  Publisher        College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University


  Print ISSN       2228-8562


  Publication scheduled: Twice yearly – No. 1 issue: January - April; No. 2 issue: May -August; No. 3 issue: September – December


   

 • วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

  To be Humanities and Social Sciences journal published the results of research scholars and the general quality and can be used, especially for community development and enhance the quality of life. The journal was supported by the Office of the Higher Education Commission (OHEC)

 • Veterinary Integrative Sciences

  Veterinary Integrative Sciences” (ISSN; 2629-9963) is the official peer-reviewed journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, Thailand.


  Aims to be a publisher of a wide range of high quality academic journals such as research articles, review articles, short communication, and case report in the field of veterinary, animal science and technology, including biology, physiology, anatomy&histology, microbiology, pathology, nutrition, genetics, internal medicine, surgery, obstetrics, biological science, basic science, one health and veterinary education.


  Articles that are published under our journal are double-blind peer reviewed by at least two experts. The opinions of each author might not be agreed upon by the editorial board.


  Annually, the Journal publishes three issues: the 1st issue during January-April, the 2nd issue during May-August, and the 3rd during September-December.

 • Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University

  “วารสารการวิจัยกาสะลองคำ” จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ :
  ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
  Print ISSN 1906-3016

 • วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

  The objective of the Journal of Public Administration and Politics is to be a medium for the wide dissemination of academic works in the fields of Public Administration and Politics and related social sciences with a high level acceptance in the academic community using Double-blind peer review by qualified revisers.  The Journal of Public Administration and Politics accepts academic research and review articles in both Thai and English.

 • NANOTEC

  Test journal Thaijo2 for open journal Systems (OJS3) Print ISSN:1513-5217 Online ISSN: 1365-2575

 • CATALYST

  Catalyst is a refereed multidisciplinary journal that explores a wide range of scholarly topics, especially in fields relating to the humanities and social sciences. It is published online three times a year and is available free of charge through its website, with a limited number of hard copies available. The journal has been published since 2006 by Asia-Pacific International University, Muak Lek, Thailand, through its publishing arm Institute Press.
 • Humanities and Social Sciences Journal Of Nakhonratchasima College

  วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นแหล่งรวบรวมวารสารทางวิชาการ ของวิทยาลัยนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัยแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 • วารสารการบัญชีและการจัดการ

  Journal of Accountancy and Management aim to publish scholarly and research articles that make a significant contribution to knowledge development in the fields related to business management. The journals’ scope covering a wide range of business fields including accounting, management, business management, entrepreneurship management, business information technology, financial management, international business, business computer, technology and electronic commerce management, and economics.

 • วารสารเกื้อการุณย์

  We are proud that the institution has been established for 60 years ago. The Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University is situated in Bangkok, Thailand. It is established by the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), now it is a founding faculty of the recently founded The University of Bangkok Metropolis. and then in June 2013, The act rename the university, His Majesty King Bhumibol Adulyadej royal charity the name of university from " The University of Bangkok Metropolis " and then become " Navamindradhiraj University

 • วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี

  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นวารสารการแพทย์ของโรงพยาบาลอุดรธานี  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและค้นคว้าวิชาแพทย์ บทความฟื้นวิชา การบรรยายพิเศษ รายงานผู้ป่วย โรคที่น่าสนใจ เป็นต้น


  ยินดีรับพิจารณาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน


  กำหนดออก  ราย ๔ เดือน (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม) แจกจ่ายแก่ รพศ., รพท., รพช. และคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ

 • bio

  Test journal Thaijo2 for Open Journal System (OJS3) Print ISSN:1513-5217 Online ISSN: 1365-2575

 • Test Journal ThaiJo2

  Test journal Thaijo2 for Open Journal Systems (OJS3) Print ISSN:1513-5217 Online ISSN: 1365-2575